ANA MENU
GALERi'DEN SEÇMELER
Vakıf Senedi

BÖLÜM I
Genel Hükümler:
MADDE 1: Vakfın ismi BATI TRAKYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE CAMİ YAPTIRMA VAKFI dır. Bu resmi senette kullanılacak Vakıf kelimesi ile yalnız bu Vakıf kast ve ifade edilecektir.
VAKIFIN AMACI
MADDE 2:LOZAN ANDLAŞMASI ile BATI TRAKYA"DA bırakılmış bulunan Türklerden olup yüksek Tahsil yapmak isteyen gençlerin bu isteklerini KONUSUNDA araştırma yapmak isteyen bilumum isteklere imkan sağlamak ve Zeytinburnu 5 Telsiz Mahallesi sakinlerinin olduğu kadar Tüm Türk Müslüman halkının dini ibadetlerini rahatça yapabilecek bir Camiye kavuşturmak için maddi ve manevi desteklerde bulunmaktan ibarettir.
Vakıfın Amacını ulaşması için :
a-) Halen yapılmakta olan BATI TRAKYA Camii'nin yerini tespit edip almak veya teberruken kabul etmek,
b-) Gençlerin yukarıda yazılı amaçlardaki eğitimlerini tamamlayabilmelerini temin etmek için gerekli tedbirleri almak,
c-) Kültür ve geleneklerimize ait incelemeler yaptırmak Kitap yazdırmak ve bilhassa BATI TRAKYA konusunda yazılacak eserlerin basılması için yardımcı olmak, folklar araştırmaları yaparak BATI TRAKYA Folklorunu ortaya çıkarmak,gençlere bu yolda yardımcı olmak ve onların olumlu yöndedeğerlendirmek.
d-) Vakfın amaçlarına uygun çalışmalar yapan derneklere yardı yardımcı olarak,
e-) Öğrenimi ve eğitimi teşvik edici mahiyette bilim, sanat ve edebiyat ödülleri vermek,
f-) Vakfın inşa ettireceği caminin tüm işleri ile alakalanmak ve inşaatın bitirilmesi için gerekli tüm çalışmaları yapmak, vakfın gelirlerinin en az % 80 nini belirlenen amaçlara uygun genel ve özel ile katma bütçeli idareler görevleri ve bütçeleri içinde kalan hizmetleri ve buna benzer İş ve hizmetlere harcanır.Vakfın gelir kaynaklarının elverişli oranında belirtilen amaca yönetilmiş hizmetleri ve işlemleri ele alır. Hizmetler hazırlanacak bir yönetmenlik esasları dahilinde yürütülür. Vakıf amacını gerçekleştirecek her türlü akit ve tasarruflar da bulunabilir,Borç para alıp verebilir.Gayri menkuller alıp satabilir her türlü ayni ve şahsi haklar iktisap edebilir,Bunları elden çıkarabilir.Vakıf, amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı diğer benzer kurumlarla işbirliği yapabilir.VAKFIN MERKEZİ
MADDE 3: İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde olup adresi TELSİZ MAHALLESİ LEYLAK SOK. NO:26 KAT:2 dedir.Gerektiği takdirde ve ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kar ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla YURT içinde ve YURT dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
BÖLÜM II
MALİ HÜKÜMLER
VAKFA TAHSİS EDİLEN NAMELER
MADDE 4: Sened Vakıflarından Tapuda adları bulunan Yakup YILMAZ ve Hasan GENÇOĞLU İstanbul Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi 380 Pafta 1962 ada 41 parselde Yakup YILMAZ' ın 175/32647 Hasan GENÇOĞLU da aynı parseldeki 360/32647 hisselerinin tamamını. Vakfa bağışlamışlardır.Bu bağış Vakfın Tescil edilmesinden sonra derhal yapılacaktır.
MADDE 5: Vakıf amacına uygun ve en az %8O(Yüzde sekseni) nin TÜRK MEDENİ KANUNUN' da belirtildiği şekilde yer alan hizmetleri kapsayan ve doğrudan doğruya vasiyet yolu ve hakiki şahısların bağışı kabul edilebilir. Yönetim kurulu uygun görmediği bağışları Vakıf mevzuatına aykırı gelir elde edemez ve kamudan kaynak aktarılamaz.Bir yıllık dönem içinde VAKIF fonlarının yatırımlardan ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi net gelir ile o yıl içinde yapılan nakdi bağışların toplam VAKIF yedek bütçesinin hesabına esas olur.Bu gelirler yönetim giderleri ile TÜRK MEDENİ KANUNU gerekince tespit edilecek olar.Teftiş vş.denetim giderlerine katılma paya düşülerek kalan miktardan %10 u yedek akçe olarak ayrılır.Yıllık VAKIF geliri Yönetim giderlerini ve 2nci MADDE'de belirtilen hizmet ve işletmeler Ödemeleri için ayrılan tahsisleri karşılamayacak durumda olursa,Yönetim kurulu kararı ile tesisleri ve yönetim giderlerini karşılamak üzere yedek akçadan harcama yapılabilir. VAKFIN kuruluşundan sonraki 10.yıl Genel kurulunda .toplanan ihtiyat akçenin yeterli olduğu1 kanısına varılırsa .Yedek akçe ayrılması durdurulur.Bundan sonraki Genel kurullarda lüzum görülürse akçe ayırmaya devam edilir.
BAĞIŞLARIN KABUL EDİLMESİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK ESASLAR
a-) Vakfın memalek ilave mahiyetinde olanlar.Bunlar nakit Menkul gayri Menkul Mah ve hak şeklinde olabilir.
b-) Vakfın gayesinde uygun belirli bir maksada harcamak üzere yapılan bağışlar,
c-) Yönetim kurulu bu bağışları ikinci MADDE'de belirtilen hizmet ve işletmelerin ödeneğine ilave eder. Yoksa yeni yardım faslı açar ve belirtilen maksada tahsis ve sarfeder.Ayrı bir tesis veya mevcut tesiste ayrı bir kısım kurulmasını gerektiren ve buna yeterli olan bağışlarla vücuda getirilecek tesislere, idare heyetinin kararı ile bağış sahibinin adı verilebilir.
VAKFIN YEDEK AKÇASI
MADDE 6: Bir yıllık dönem içinde Vakıf fonlarının yatırımlardan ve Vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi gelir ile o yıl içinde yapılan nakdi bağışların toplamı, Vakıf yedek akçesinin hesabına esas olur. Bu gelirler yönetim giderleri ile 903 sayılı kanun gerekince tespit edilecek olan teftiş ve denetim giderlerine katılma payı düşülerek kalan miktardan % 10 u yedek akçe olarak ayrılır,Yıllık Vakıf gelirleri yönetim giderleri ve 2 nci MADDEde belirtilen hizmet ve işletmeler ödemeleri için ayrılan tahsisleri karşılayamayacak durumda olursa yönetim kurulu kararı ile bu tesisleri ve yönetim giderlerini karşılamak üzere yedek akçeden harcama yapılır.Vakfın kuruluşundan sonraki 10.yıl Genel kurulda, toplanan ihtiyat akçenin yeterli olduğu kanısına varılırsa, yedek akçe ayrılması durdurulur. Bundan sonraki genel kurullarda lüzum görülürse akçe ayırmaca devam edilir.
MADDE 7: Vakfın Memalikine ilave mahiyetteki makdi bakışlarla yıllık gelirlerden ayrılan yedek akçeler, tahmini yıllık giderlerinden artan yıllık gelir fazlaları vakfa, emin ve en yüksek geliri sağlayacak şekilde:
a-) Derhal nakde çevrilebilecek devlet tahvili.
b-) Verimli ve emin görülecek tahvil ve hisse senetleri,
c-) İrat sağlayacak gayri menkullere ve yayınlara yatırılacaktır. Yönetim kurulu bu meblağları, vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde devlet bankalarından birinde de muhafaza edilebilir. Belirli bir maksada harcamak üzere yapılan bağışların, maksadın tahakkukuna kadar derhal paraya çevrilebilecek kıymetlere yatırılmasına veya devlet bankalarında mevduat şeklinde muhafazasına dikkat edilir.
MADDE 8: Vakfın yıllık giderlerinden yönetim giderleri teftiş ve denetleme masraflarına katılma payı düşüldükten sonra kalan miktar yedek akçeye, teşvik ödüllerine eğitim burslarına, öğrenci yurtları kurup işletmeye ve yatırımlara tahsis edilir.Vakfın tescili tarihinden itibaren ilk üç yıl içinde eğitim kursu verilmez, tahsisli bağışlar bu bölümün dışındadır.
HESAP DÖNEMİ
MADDE 9: Vakfın hesap dönemi, her yılın Ocak ayında başlar ve o yılın 3.Aralık 'ında sona erer,VAKFIN MALLARINDA DEĞİŞİKLİK
MADDE 10: Bağışlanan veya satın alma yolu ile iktisap edilen kıymetler iktisadi değerin ve verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşerse genel Kur kararı ile TÜRK MEDENİ KANUNUN'DAKİ usul ve esaslar dahilinde satılabilirler. Elde edilen gelir 7nci MADDE uyarınca değerlendirilir.
BÖLÜM III
VAKFIN YÖNETİMİ
MADDE 11: Vakfın organları:
VAKIF' ın organları aşağıda gösterilmiştir.
a-)Mütevelli Heyet
b-)Yönetim Kurulu
c-) Denetim Kutulu
MADDE 12: VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİ
Ekli listede yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları bulunan ve 01.01.2002 tarihine kadar üye olan gerçek kişilerden oluşur.Gerek listede isimleri bulunan ve gerekse senet altında imzaları bulunan kişiler hazırlayacakları kapalı zarf içinde kendilerinin ölmeleri veya iş yapamaz duruma geldiklerinde açılmak ve gösterecekleri 3 kişiden birinin mütevelli heyetçe ekseriyetle seçilmek suretiyle kendi yerlerini alabileceklerdir. MADDE 13: MÜTEVELLİ HEYET, Vakfın en yüksek organıdır.MÜTEVELLİ HEYETİNİN yetkileri aşağıda gösterilmiştir, a-)Yönetim kurulunu seçmek
b-)Denetim kurulunu seçmek
c-)Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, d-)Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
e-)Yönetim kurulunca hazırlanacak VAKIF İÇ MEVZUATI tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f-)Kamu Görevlisi olmayan Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecek miktarını belirlemek,
g-) Gerektiğinde VAKIF SENEDİNDE ilave ve değişiklikler yapmak, h) VAKIF faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMA ZAMANI VE KARAR NİBABI
MADDE 14: Mütevelli heyetin ilk toplantısı.Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.Bundan sonra ise
a-)Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl Şubat ayı içinde toplanır.
b-) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ve seçimlerin yapılmasına ait ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde yapılacak toplantılarda karara bağlanır. Burada alınacak kararlara göre seçimler üç yılda bir ŞUBAT AYI toplantısında yapılır.MÜTEVELLİ HEYET ayrıca,yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az(l/3) Üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağan üstü olarak da toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılara ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.Ancak, Olağan toplantıda divan'ı: teşkilinden sonra, hazır bulunanların en az (1/10) onda birinin yazılı önerisi ile.VAKFA yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği gibi konular dışında günde MADDE ilavesi mümkündür.Toplantı tarihi, yeri, saati ve Gündemi, toplantı gününden en az (7) yedi gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.MÜTEVELLİ HEYET Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra ayni gün ve saatte ,aynı yerde yapılır, Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz, MÜTEVELLİ HEYET Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli heyetti bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. VAKIF senedinde yapılacak Değişiklik düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı Üye tam sayısının (2/3)Üçte ikisidir.YÖNETİM KURULU
MADDE 15: VAKIF yönetim kurulu mütevelli heyetçe 3 yıllığına seçilecek (7)asil ve (3)yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sırasına göre yedek üyelerden biri göreve getirilir.Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (2) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı (5) olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır, Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
YÖNETİM KURULU GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 16: Yönetim kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu
a-)VAKIF gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b-)MÜTEVELLİ HEYET' çe belirlenen genel politikalar ışığında ,vakıf faaliyetlerini düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve MÜTEVELLİ HEYET onayına sunar.
c-)Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,
d-)VAKIF Tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve Tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e-)Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atar. VAKIF genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir.Gerektiğinde görevlerine son verir.
f-)Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,
g-)İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yurt içinde ve Yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gerekli işlemleri yapar.
h-)VAKFIN muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve BİLANÇO' larını düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i-)MÜTEVELLİ Heyet'in kabul ettiği yıllık bütçe'yi uygular.
j-)MÜTEVELLİ Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k-)MUTEVELLİ Heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l-)İlgili Mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
m-) VAKFI Yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini dilerse Yönetim kurulu Başkanı veya Başkan vekiline devredebilir. Yönetim kurulu belirleyeceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını yetkili temsilci ve temsilciliklerini, her hangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi VAKIF nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
n-)VAKFA ait kıymetlerin satışına ve Gayri Menkullerin aynı hak ile yükümlenmesine de karar verebilir.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI
MADDE 17: Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Ayrıca Başkanlıkça lüzum görüldüğünde OLAĞANÜSTÜ toplantıya davet edilir.
Yönetim kurulu üyelerine Başkanlık tarafından yazılı ve sözlü olarak davet yapılabileceği gibi, Mektupla da davet edilebilirler.
Yönetim Kurulu Toplantı yeter sayısı (5) olup kararların alınmasında toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak, yıllık bütçe ve çalışma programlarının hazırlanması, Gayri Menkul, Tahvil senedi alınması VAKFA ait kıymetlenin satılması, Gayri Menkullerin ayni bir hak ile yükümlenmesi, istikraz, hisse senedi tahvillerin satılması Yönetmeliklerin kabulü ve tadili yeniden işletme ve yatırım yapılması ve yönetim kurulu görev bölümü kararlarında üye tam sayısının fazlasının olumlu oy kullanmaları şarttır.
DENETİM KURULU
MADDE 18: Denetim kurulu MÜTEVELLİ heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 3 yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur. Ayrıca (3)yedek üye de seçilir. Her hangi bir sebeple ayrılan üye yerine yedek üye göreve çağrılır. (Ancak çağrılan üye MÜTEVELLİ çoğunluğunu bozmayacak şekilde olacaktır)
VAKIF ilgili kanun hükümleri dairesince VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nün denetimine tabiidir.Denetçiler en az iki ayda bir olmak üzere Vakfın Defter,Hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder.VAKIF senedi ve yönetim kurulu kararlarında muhasebe esaslarına aykırılık görürse keyfiyeti derhal yönetim kuruluna bildirir.Hazırlayacakları Yıllık raporlarını Genel Kurul toplantılarından önce MÜTEVELLİ HEYET ve diğer ilgililere gönderilmek üzere hazırlar.Denetçiler ihtisas'a taalluk eden Hususlarda gerekirse Yönetim kurulunun tasvip edeceği ücret karşılığında başka şahısları da vazifelendirebilirler.Denetim kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeleri üzerinde yapar. Hesapları mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek raporları MÜTEVELLİ HEYET toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce gönderilmek Üzere Yönetim kuruluna Gizli Posta evrakı şeklinde teslim eder.
MADDE 19: Vakıf organlarına seçilen Yönetim kurulu ve Denetim kurulu Üyelerine aylık ücret ödenmez, Ancak MÜTEVELLİ HEYET'in alacağı bir kararla sadece Toplantılarda Huzur hakkı veya Yol ücreti ödenebilir.VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 20: Vakıf, Vakıfın amaçlarına ulaşması ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden sonra genel kurulunun oy birliği ile vereceği kararla Vakfın SONA ERMESİ halinde karar verilebilir. Bu halde tasfiyeye gidilir.
MADDE 21: Vakıf nihayete erdiği veya muhakemece tasfiyesine karar verildiği takdirde o tarihteki yönetim kurulu hüviyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevlerine bu sıfatla devam eder.Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı o tarihteki duruma göre genel kurulun tercih edeceği aynı amaçlara yönelik diğer bir vakfa veya müesseseye devredilir.VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞLER VE İŞLEMLER
MADDE 22: VAKIF gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallar' a bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almağa ve harcamaya, VAKIF mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, VAKIF amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve VAKFIN amacı doğrultusunda değerlendirip satmaya,VAKFIN amaçlarına benzer Eğitim müesseseleri açmak, işletmek ve bu müesseselerde tahsil yapacak çocuklara YURT açmak ve işletmek Türk eğitimine bilinçli ve becerikli gençlerin yetişmesini sağlamak için İlk, Orta ve lise okulları tesis etmek ve bunları işletmek, gibi çalışmalarda bulunan YURT içi ve yasal izin alındığında YURT dışındaki VAKIFLAR, gerçek ve Tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya. Taşınmaz malların irtifak, intifa, Sükna, üst, Rehin İpotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, Olan yada olacak gelirleri kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların Rehin, ve İpotekli dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule VAKFIN amaç ve hikmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, Kefalet, Rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, VAKFIN amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve VAKFA gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine çalışacak İktisadi işletmeler ile ortaklıklar kurmaya, Kurulu olanlara iştirak, Bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, VAKFIN AMAÇ VE HİZMET konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya TÜRK MEDENİ KANUNUNUN 48nci MADDE'sinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.VAKIF bu yetki ve gelirlerini TÜRK MEDENİ KANUNU ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
MADDE 23:
VAKIF TÜRK MEDENİ KANUNU' nun ilgili MADDE'ye göre tescilini müteakip tüzel kişilik kazanır.